nullrente fra Norges Bank

Oljeprisfall og korona-konsekvensene sender norsk økonomi inn i en særdeles usikker fremtid. Med null-rente fra Norges Bank er det nå først og fremst finanspolitikk og strukturpolitikk som må bidra til vekst, ved siden av moderate lønnsoppgjør.

Da Norges Bank senket styringsrenten til 0% den 7. mai så er det samtidig et signal om at den vil forbli på det nivået i flere år fremover.

Unngår negativ rente

Vi ser ikke for oss at Norges Bank kommer til å innføre negativ rente og grunnene til å ikke gjøre det er gode. Erfaringene fra andre land som har prøv er ikke gode, og rundt omkring i Europa stopper de fleste sentralbankene nå på null-rente og benytter seg heller av andre likviditetstiltak.

Norges Bank skal påse at vi har et velfungerende finansmarked og bidra til at bankene kan gjøre sin jobb med å tilføre kreditt. Negative styringsrenter vil også ha en negativ påvirkning på bankene i og med at det vil påføre dem ekstra kostnader, og slik jeg ser det vil dette være kontraproduktivt i dagens situasjon.

Boligprisene er temperaturmåleren for norsk økonomi

Selv om boligprisene i april ikke falt like mye som det var forventet, så er det på lengre sikt en fare for at det vil skje. Sentralbanken anslår et fall i boligprisene på 1,8% i år og 1% neste år. Normalt ville prisene steget.

Norges Bank håper med rentekuttet å redusere faren for en selvforsterkende negativ spiral med fallende boligpriser, økte tap i banker og fallende kredittvekst.

Arbeidsledighet og norsk økonomiLedigheten vil øke

Slik jeg ser dagens situasjon er den største faren for norsk økonomi at vi ikke får til den omstillingen bort fra oljeaktivitet og over i nye næringer som vi trenger. Det forventes at ledigheten i Norge vil stige igjen ettersom økonomien normaliseres etter korona, og det vil være en betydelig del av de som blir ledige nå som ikke kommer tilbake i arbeidslivet igjen. Oljesektoren er en utsatt bransje og her vil mange høyt lønnede stillinger forsvinne ut fra norsk økonomi fremover.

En slik utvikling vil på sikt kunne påvirke velferdstilbudet vi i dag nyter godt av.

Må forvente lavere lønnsvekst

Det vil ikke være overraskende for de fleste at vi i 2020 ikke kan forvente en solid lønnsvekst i og med at økonomien har fått en solid knekk. Samtidig er kronekursen svekket og det betyr igjen at det blir dyrere å handle importerte varer. Når vi dessuten vet at 30-40% av KPI-indeksen er importerte varer og tjenester, så må vi forvente at prisene vil stige på kort sikt og dermed svekke handlekraften.

Virkemiddelet med lavere styringsrente forventes å ha en god effekt på sviktende handlekraft. Norges Bank legger i sin vurdering til grunn at rentekuttet vil redusere bankenes boliglånrente, og at den i snitt trolig vil ligge på rundt 1,75% de neste årene. Det gir deg og meg bedre handlekraft.

Alt i alt en krevende tid for norsk økonomi, og bruken av oljepenger vil stige til over 4 % av oljefondets verdi mot anslått 2,6% i forrige budsjett. Det blir utvilsomt spennende å følge norsk finanspolitikk og strukturpolitikk i tiden som kommer.

Les hele rapporten her.

New call-to-action